Siarter LDHT PCS Proud

Siarter LHDT PCS Proud

Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol PCS Proud yn 2014 bu galw am greu siarter LHDT. Pam? Mae llawer o aelodau LHDT, yn ein gweithle neu yn ein bywydau personol, yn wynebu lefel uchel o dangynrychiolaeth, gwahaniaethu a cham-drin. Nid yw’n dderbyniol gwrando ar jôc am “ddau hoyw” yn cerdded i mewn i far neu gael eich eithrio o rywbeth dim ond ar sail eich rhywioldeb neu eich hunaniaeth o ran rhyw.

Mae’r siarter hwn yn rhoi sylw i nifer o bwyntiau ar gyfer y gweithle ac ar gyfer ein bywydau personol. Os ydych chi’n credu eich bod yn gweld rhywbeth sy’n mynd yn groes i’r siarter hwn, byddem yn argymell eich bod yn siarad â’ch cyflogwr (yn y gwaith) neu’n cysylltu â’r awdurdodau lleol (bywyd personol).

Os ydych chi’n cefnogi’r siarter hwn ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am PCS Proud, anfonwch e-bost i proud@pcs.org.uk neu ewch i pcsproud.org.uk/charter

Yn y gwaith Tu allan i’r gwaith Polisi cymdeithasol ehangach
Rydw i’n disgwyl: Rydw i’n credu: Rydw i’n credu yn yr egwyddorion canlynol:
• Gallu gwneud fy ngwaith heb rwystr ar sail fy rhywioldeb neu fy hunaniaeth o ran rhyw • Mai pobl yw pobl, dim ots am eu rhywioldeb na’u hunaniaeth o ran rhyw • Ni ddylid torri gwasanaethau LHDT
• Bod yn rhydd i fod yn fi fy hun yn y gweithle heb ofni gwahaniaethu neu aflonyddu • Y dylid rhoi gwybod am bob trosedd casineb, cam-drin, gwahaniaethu ac aflonyddu ar unwaith i’r awdurdodau angenrheidiol • Ni ddylid torri grantiau llywodraeth elusennau LHDT, yn hytrach dylid eu cynyddu
• Cael fy marnu am fy mherfformiad ar sail safon fy ngwaith, nid fy rhywioldeb neu fy hunaniaeth o ran rhyw

 

• Y dylai aelodau’r gymuned LHDT gefnogi ei gilydd mewn cyfnod o ofid • Dylai digwyddiadau Pride fod yn ddigwyddiadau dielw sy’n ddathliad o gydraddoldeb ac yn gyfle i brotestio ac annog gwleidydda yn y gymuned LHDT
• Cael cefnogaeth fy nghydweithwyr wrth wneud cwyn ddilys am wahaniaethu, bwlio neu aflonyddu • Y dylai gwleidyddion a gaiff eu hethol i’m cynrychioli i a’r heddlu sydd yma i wasanaethu ddelio â materion LHDT mewn ffordd sensitif ac effeithiol, heb weithredu mewn ffordd sy’n cael effaith niweidiol ar gydraddoldeb LHDT. • Dylai’r wladwriaeth warchod pobl LHDT mewn sefyllfaoedd o drais domestig pan maent yn gofyn am help
• Bod fy nghydweithwyr wedi cael hyfforddiant priodol mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth • Dylai ceiswyr lloches sy’n ceisio rhyddid rhag cael eu herlid oherwydd eu rhywioldeb neu eu hunaniaeth o ran rhyw (boed yn wir neu’n ymddangosiadol) gael cefnogaeth briodol gan y llywodraeth
• Bod fy nghynrychiolydd o’r PCS yn gefnogol wrth i mi godi mater penodol sy’n ymwneud â LHDT • Ni ddylai unrhyw wlad gael gorfodi deddfau gwrth LHDT
• Bod rheolwyr yn mynd ati i ddelio ag unrhyw broblemau sy’n codi o ganlyniad i’r pwyntiau uchod mewn ffordd ofalus, sensitif a gofalgar. • Ni ddylid cael unrhyw droseddau casineb LHDT mewn cymdeithas
• Dylai materion LHDT fod yn rhan o’r system addysg
• Rhaid wrth ymdrech ar y cyd i gael gwared ar dermau fel “hoyw” a “queer” fel sylwadau sy’n israddio.